Polityka prywatności

Polityka prywatności gwarantowana przez prywatny dom dla osób starszych «Villa Kraków»

 
Aktualna polityka prywatności danych osobowych (dalej — Polityka Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, jakie prywatny pensjonat geriatryczny «Villa Kraków» (Małopolska) może uzyskać na temat Użytkownika podczas korzystania ze swojej strony internetowej.
 

1. DEFINICJA TERMINÓW

 
1.1 W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące terminy:
 
1.1.1. «Administracja witryny (dalej — Administracja witryny)» — pracownicy upoważnieni do zarządzania witryną, działający w imieniu nazwy organizacji, którzy organizują i (lub) przeprowadzają przetwarzanie danych osobowych, a także ustalają cele osobowe przetwarzanie danych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.
 
1.1.2. «Dane osobowe» to wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych).
 
1.1.3. «Przetwarzanie danych osobowych» — każda czynność (operacja) lub zestaw działań (operacji) dokonywana z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi na danych osobowych, obejmująca zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.
 
1.1.4. «Poufność danych osobowych» jest obowiązkowa dla zachowania przez Operatora lub inną osobę mającą dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub zaistnienia innej podstawy prawnej.
 
1.1.5. «Użytkownik Serwisu (dalej — Użytkownik)» to osoba posiadająca dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzystająca z Serwisu.
 
1.1.6. «Pliki cookie» to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer sieciowy i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera sieciowego w żądaniu HTTP za każdym razem, gdy próbuje otworzyć stronę odpowiedniej witryny.
 
1.1.7. «Adres IP» to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej zgodnie z protokołem IP.
 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 
2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 
2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z serwisu.
 
2.3. Aktualna Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu internetowego «Villa Kraków» (Polska). Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może przejść poprzez odnośniki dostępne na stronie sklepu internetowego.
 
2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez użytkownika serwisu.
 

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

 
3.1. Aktualna Polityka prywatności określa obowiązki Administracji Witryny w zakresie nieujawniania i zapewniania reżimu ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik musi na żądanie przekazać Administracji Witryny podczas rejestracji w witrynie, przetwarzania wniosków o opinię itp.
 
3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w Serwisie i obejmują następujące informacje:
 
3.2.1. nazwisko, imię, patronimik Użytkownika;
 
3.2.2. numer telefonu kontaktowego Użytkownika;
 
3.2.3. adres e-mail (e-mail);
 
3.3. Strona chroni Dane przesyłane automatycznie podczas przeglądania bloków reklamowych oraz podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu («hit pl»):
 

  • Adres IP;
  • informacje zawarte w plikach cookies;
  • informacje o przeglądarce (lub innym programie umożliwiającym wyświetlanie reklam);
  • czas dostępu;
  • adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;
  • strona odsyłająca (adres poprzedniej strony).

 
3.3.1. Wyłączenie plików cookie może uniemożliwić dostęp do części witryny wymagających autoryzacji.
 
3.3.2. Strona zbiera statystyki dotyczące adresów IP osób odwiedzających. Informacje te wykorzystywane są w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych.
 
3.4. Wszelkie inne dane osobowe nie omówione powyżej (używane przeglądarki, systemy operacyjne itp.) podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nieudostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
 

4. CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 
4.1. Administracja strony sklepu internetowego może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 
4.1.1. Identyfikacja Użytkownika zarejestrowanego w serwisie.
 
4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu.
 
4.1.3. Ustalanie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, obejmującej kierunek wiadomości, próśb związanych z korzystaniem z Serwisu, świadczeniem usług, przetwarzaniem próśb i wniosków Użytkownika.
 
4.1.4. Określanie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
 
4.1.5. Potwierdzenie autentyczności i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.
 
4.1.6. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienckiego i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu.
 
4.1.7. Udostępnianie Użytkownikowi jego zgody, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji cenowych, biuletynów i innych informacji w imieniu witryny.
 
4.1.8. Prowadzenie działań reklamowych za zgodą Użytkownika.
 

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.
 
5.2. Użytkownik wyraża zgodę na to, że Administracja Strony ma prawo przekazywać dane osobowe osobom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym.
 
5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwa polskiego wyłącznie na podstawach i w sposób określony przez ustawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.
 
5.5. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zniekształceniem, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.
 
5.6. Administracja serwisu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.
 

6. OBOWIĄZKI STRON

 
6.1. Administracja serwisu jest zobowiązana do:
 
6.1.1. Wykorzystuj otrzymane informacje wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.
 
6.1.2. Zapewnienia poufności informacji poufnych, aby nie były ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także aby nie sprzedawać, wymieniać, publikować ani nie ujawniać w inny możliwy sposób przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem z ust. 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.
 
6.1.3. Podjąć środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną w celu ochrony tego rodzaju informacji w istniejącym obrocie handlowym.
 
6.1.4. Zablokowania danych osobowych dotyczących odpowiedniego Użytkownika od chwili złożenia wniosku lub żądania przez Użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważniony organ w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku wykrycia nierzetelnych danych osobowych danych lub nielegalnych działań.
 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 
7.1. Administracja serwisu, która nie dopełniła swoich obowiązków, odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.
 
7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia Informacji Poufnych, Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli te informacje poufne:
 
7.2.1. Stały się własnością publiczną aż do czasu ich utraty lub ujawnienia.
 
7.2.2. Został on otrzymany od strony trzeciej przed otrzymaniem go przez Administrację Strony.
 
7.2.3. Zostało ono udostępnione za zgodą Użytkownika.
 

8. WARUNKI DODATKOWE

 
8.1. Administracja serwisu ma prawo dokonać zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.
 
8.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Serwisie, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.
 
8.3. Aktualna Polityka Prywatności zamieszczona jest na stronie internetowej prywatnego domu opieki «Villa Kraków» (Województwo małopolskie).